Czego szukasz?

Wpisz interesującą Cię frazę by otrzymać natychmiastowe wyniki, lub wciśnij [ENTER] po więcej szczegółów.

PARP

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Mikster Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Mikster Sp. z o.o..

Dane teleadresowe:

Adres:
Mikster Sp. z o.o.
Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź

Telefony:
Tel: +48 32 763 77 77,
Fax: +48 32 763 75 94,

E-mail:
info@mikster.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Mikster Sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie:

  • Strona internetowa https://mikster.eu spełnia założenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, pozycja 1169);
  • Strona https://mikster.eu została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA;
  • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny);
  • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS;
  • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści;
  • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1;

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2022-01-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Mikster Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Kapkowski
e-mail: info@mikster.pl
telefon: +48 32 763 77 77

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Mikster Sp. z o,o. znajduje się przy Wojkowickiej 41 w Czeladzi.
Zaplanowane jest przystosowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowane jest przystosowanie wejścia do budynku oraz toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.
Pracownicy służą pomocą w razie potrzeby. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Mikster Sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnej.